POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

                         STATUT PLACÓWKI EDUKACYJNEJ

 

                                        I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

                                                            § 1

            Nazwa placówki brzmi: Prywatne Studium Muzyczne w Mikołowie.

 

                                                            § 2

            Placówka pracy pozaszkolnej jest niepubliczna.

 

                                                            § 3

            Zajęcia mają rozwijać uzdolnienia muzyczne, zarówno pod kątem  nauki praktycznej, jak i teorii muzyki.

 

                                                            § 4

            Podstawę prawną funkcjonowania placówki stanowią:

            1. Statut placówki,

            2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostwo  Powiatowe w Mikołowie.

 

§ 5

            1. Placówkę zakłada i prowadzi dyrektor.

            2. Placówka posiada własny rachunek bankowy.

            3. Wszystkie rozliczenia finansowe placówki prowadzi dyrektor placówki.

            4. Placówka posługuje się pieczątką:

 

                    PRYWATNE STUDIUM MUZYCZNE

                           pod patronatem ISME

                        43-190 Mikołów, ul. K. Prusa 25

                                    tel. 226-28-13

 

 

                            

     II. CELE I ZADANIA

 

                                                            § 6

            Placówka ma na celu rozwój uzdolnień muzycznych.

 

                                                            § 7

            Umożliwia kształcenie zarówno w zakresie praktycznej nauki gry na instrumentach muzycznych, jak i w zakresie teorii muzyki.

 

                                                            § 8

            Rozwija umiejętność współpracy poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych.

           

§ 9

            Wnosi wkład w życie kulturalne społeczności lokalnej.

 

                                                           

     III. ORGANY SZKOŁY

 

                                                            § 10

            Organem placówki jest dyrektor placówki.

                                                           

§ 11

Dyrektor placówki planuje, kieruje i nadzoruje pracę nauczycieli zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności, a w szczególności:

            1. Reprezentuje placówkę na zewnątrz,

            2. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do rozwoju uzdolnień muzycznych,

            3. Dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

            4. Ustala tygodniowy plan zajęć,

            5. Zapewnia odpowiednim stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

                                                            § 12

            Dyrektor placówki jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli na podstawie umowy zawartej między nim a nauczycielem.

 

§ 13

            Podejmuje decyzje w sprawie skreślenia ucznia jeżeli:

            1. Uczeń nie dokonuje terminowych wpłat,

            2. Przejawia naganne zachowanie.

 

 

                IV. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

 

                                               

                                                            § 14

            Obsadę kadrową placówki: liczbę i rodzaje etatów ustala dyrektor.

 

                                                            § 15

            Placówka zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

                                                            § 16

Nauczyciel:

     -  Wspiera rozwój muzyczny uzdolnień muzycznych uczniów i kieruje ich rozwojem muzycznym zarówno w aspekcie praktycznym jak i teoretycznym,

     -   zobowiązany jest do dbałości i utrzymania w należytym stanie pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego,

     -     zobowiązany jest do wykonywania zadań zaleconych przez dyrektora.

 

                                   

§ 17

Prawa i obowiązki pracowników placówki nie wymienione w statucie regulują postanowienia Kodeksu Pracy.

 

                                                § 18

Uczeń ma prawo do:

                        - zapoznania się z programem zajęć kursu,

                        - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

                        - poszanowania jego godności,

- korzystania z pomieszczeń i sprzętu placówki.

 

                                                § 19

Do obowiązków ucznia należy:

                        - przestrzeganie rozkładu zajęć na kursie oraz systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach,                    

                        -   przestrzeganie  ogólnie obowiązujących zasad kultury i współżycia,

                        -  dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w placówce.

 

                                                § 20

Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów jeśli:

            - przejawia naganne zachowanie,

            - nie dokonuje terminowych wpłat.

 

V. ORGANIZACJA

 

                       

§ 21

Zakres zajęć obejmuje:

- naukę gry na instrumentach,

- zajęcia z teorii muzyki,

                        - uczestnictwo w zespołach muzycznych.

 

§ 22

             Nauka gry na instrumentach odbywa się w dwóch trybach:

                        - indywidualnym,

                        - grupowym.

                       

                                                           

§ 23

            Zajęcia z teorii muzyki odbywają się w trybie grupowym.

 

§ 24

            Terminy rozpoczęcia i końca zajęć, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

                                                            § 25

            Nauka odbywa się na pięciu poziomach wiekowych:

                        - przedszkolnym,

                        - dziecięcym,

                        - młodzieżowym,

                        - średnim,

                        - dorosłych.

                       

                                                            § 26                                               

            Okres nauki różnicuje się w zależności od kategorii wiekowej:

                        - w działach przedszkolnym i dziecięcym trwa 6 lat oraz rok dyplomowy.

                        - w działach młodzieżowym, średnim oraz dla dorosłych trwa 4 lata oraz rok dyplomowy.

                        - rada pedagogiczna może w niektórych przypadkach postanowić o dopuszczeniu słuchacza do egzaminu końcowego z pominięciem roku dyplomowego.

 

                                                            § 27

            W miesiącach styczniu i czerwcu przeprowadzane są egzaminy semestralne.    

 

                                                            § 28

            W miesiącach listopadzie i marcu organizowane są popisy słuchaczy w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie

                                                           

§ 29

          Nauka w placówce kończy się egzaminem, którego złożenie poświadczone jest dyplomem.

 

 

  VI. SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI

 

 

                                                § 30

Wysokość opłat za kursy ustala dyrektor placówki na podstawie opracowanych kosztów.

 

 

      VII.  ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

 

§ 31

            Przyjęcia uczniów odbywają się na podstawie zgłoszenia.

 

Webstyle produced NavBar
regulamin statut ISME sukcesy galeria