POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ISME – International Society for Music Education – Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej  zostało założone na konferencji zwołanej przez UNESCO w 1953 roku aby “stymulować edukację muzyczną jako integralną część edukacji ogólnej”. To funkcjonalne zdefiniowanie organizacji określało jej istnienie w poprzednich dekadach i nadal stanowi najważniejsze źródło jej motywacji. Po założeniu Stowarzyszenie stopniowo ewoluowało do tego, czym jest dzisiaj: trybuną o zasięgu światowym dla nauczycieli muzyki, którzy chcą, aby ich zawód był poważnie traktowany przez nauczycieli innych dyscyplin, polityków, organizacje międzynarodowe zajmujące się promowaniem kultury, edukacji, zachowania oraz stałego rozwoju światowego dziedzictwa.

               

                                WYTYCZNE ISME:

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej za podstawę swej filozofii uznaje fakt, iż żywe doświadczanie muzyki oraz muzykowanie stanowi istotną część codziennego życia wszystkich ludzi. Jego misją jest:

  • budowa i utrzymanie światowej wspólnoty nauczycieli muzyki charakteryzującej się wzajemnym poszanowaniem oraz wzajemnym wspieraniem się,
  • Rozwijanie międzynarodowej i międzykulturowej współpracy poprzez stwarzanie indywidualnym, narodowym i międzynarodowym grupom okazji do podzielania się wiedzą, doświadczeniem i ekspertyzą w edukacji muzycznej oraz,
  • kształcenie oraz promowanie edukacji muzycznej w całym świecie.

 

W swej promocji edukacji muzycznej ISME utrzymuje, że:

·                Muzyka jest istotnym elementem w życiu każdej wspólnoty kulturowej i każdej osoby. Zmienia umysł, pobudza wyobraźnię, daję radość i satysfakcję oraz umacnia ducha.

·                W świecie występuje wiele rodzajów muzyki, niektóre z nich są w większym stopniu międzynarodowe (jak muzyka rockowa),  niektóre w większym stopniu lokalne (jak muzyka tradycyjna), każda ma swój niepowtarzalny styl, repertuar, zbiór reguł i kontekst społeczny, każda ma swoją wartość, która powinna być respektowana.

·                Społeczna potrzeba muzyki istnieje we wszystkich kulturach, warstwach, grupach wiekowych i innych działach grupach społecznych.

·                Określona muzyka najlepiej zrozumiana może być w społecznym i kulturowym kontekście; zrozumienie kultury wymaga również pewnego zrozumienia charakterystycznej dla niej muzyki, i vice versa, zrozumienie muzyki, wymaga pewnej znajomości związanej z nią kultury.

·                Nie mogą istnieć żadne uniwersalne kryteria wartościowania muzyki, ale każda społeczność lub grupa posiada własną drogę waloryzacji swej muzyki oraz aktywności edukacji muzycznej, czy innych form zachowania muzycznego należących do niej.

·                Studia zakresu muzyki mogą i powinny być włączone w wszystkie rodzaje edukacji muzycznej, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, w studia słuchania, komponowania i wykonywania, zarówno w studiach akademickich, jak i w aktywności informacyjno -edukacyjnej.

·                Dostęp do sposobności do nauki o muzyce, do rozwoju wprawy muzycznej i do uczestnictwa w tworzeniu muzyki jest uważany za niezbędny dla dobra jednostki ludzkiej, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu społecznego, tożsamości rasowej i etnicznej, wieku, rodzaju czy statusu majątkowego: pomyślność jednostki jest warunkiem koniecznym pomyślności całego społeczeństwa.

·                Aby być efektywną, edukacja muzyczna musi być przeprowadzana przez w pełni wykwalifikowanych nauczycieli i animatorów kultury, którzy są odpowiednio respektowani i nagradzani za swoją pracą.

 

       Akcentujac bogactwo i różnorodność światowej muzyki, ISME pracuje nad ułatwieniem warunków do międzykulturowej edukacji muzycznej, również w celu ulepszenia międzynarodowego porozumienia, współpracy i pokoju.

 

·                Nie zaleca studiów poszczególnych rodzajów muzyki jedna nad drugą.

·                Uznaje wagę kreatywnej i obdarzonej wyobraźnią aktywności w edukacji muzyczne, tworzeniu muzyki, zrozumieniu kontekstu muzycznego oraz rozwijaniu odpowiednio analitycznego i krytycznego myślenia.

·                Wspiera użycie wszystkich form komunikacji w edukacji muzycznej.

       Stwierdza również, że dostęp do muzyki, informacji o muzyce i okazji do rozwoju muzycznego i innych zdolności może następować na różnych drogach, od interakcji międzyludzkich do użycia komputera i innych technologii elektronicznych.

 

  ISME zatem uznaje i promuje, wobec kulturowej różnorodności, że:

  • Każda edukacja muzyczna, włączając studia poszczególnych rodzajów muzyki, repertuaru i instrumentów, musi za punkt wyjścia istnienie różnorodności muzyki z całego świata.
  • Zawsze w edukacji muzycznej powinno być podkreślone uznanie dla wszystkich rodzajów muzyki, a ocena dzieł oraz interpretacji muzycznych powinna bazować na kryterium relewantnej kultury.

 

STRUKTURA:

 

Polityka ISME bazuje na dwóch zatwierdzonych uprzednio kierunkach

·         ·       Deklaracji (ISME Declaration of Beliefs) – przyjętą i zatwierdzoną przez Komisję w lipcu 1994 w Tampie (Floryda, USA).

·         ·       Polityka ISME wobec muzyki w kontekście kultur świata (ISME Policy on Musics of the World’s Cultures) – przyjęta i zatwierdzona przez Komisję w lipcu 1996 w Amsterdamie (Holandia).

 

BIURO MIĘDZYNARODOWE

Biuro międzynarodowe koordynuje całą komunikacje związaną z pracą ISME. Jest to miejsce, gdzie mieści się administracja stowarzyszenia, gdzie przyjmowane i rozpatrywane są aplikacje członkowskie, gdzie wydawana jest Międzynarodowa Gazeta Edukacji Muzycznej (International Jurnal of Music Education), gdzie redagowana jest witryna internetowa oraz koordynowane są międzynarodowe projekty. Biuro Międzynarodowe utrzymuje kontakt z członkami ISME, z narodowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz z partnerami z przemysłu muzycznego, pomiędzy którymi są przedstawiciele rynku reklamowego, dostawcy serwisowi, sponsorzy i inne właściwe organy.

               

ZARZĄD:

ZGROMADZENIE GENERALNE (GENERAL ASSEMBLY)

Zgromadzenie generalne jest najważniejszym i mającym największą władzę organem ISME. Wykłada,  kontroluje i aprobuje politykę Stowarzyszenia, wyznacza Prezydenta i członków Komisji i kontroluje ich działania. Zgromadzenie generalne zwołuje co dwa lata Konferencję ISME.

 

KOMISJA (BOARD) i sylwetki członków komisji.

Komisja ISME składa się z 13 kobiet i mężczyzn, którzy podczas dwóch lat swoich spotkań poświęcają znaczną część swego zawodowego i prywatnego czasu, by realizować politykę Stowarzyszenia ustaloną przez Zgromadzenie Generalne. Reprezentują oni tyle aspektów edukacji muzycznej i tyle grup etnicznych i kulturowych, ile to możliwe. Trzy z nich zajmują specjalna pozycję w organie wykonawczym, w celu stworzenia ciągłości dla Stowarzyszenia. Są to Prezydent (obecnie Giacomo Oliva), Prezydent Elekt (Gary McPherson) i poprzedni Prezydent (Past President – obecnie John Drummond). Komisja ISME spotyka się rokrocznie w miejscu, gdzie planuje się zorganizowanie następnej konferencji ISME.

 

KOMITET WYKONAWCZY (EXECUTIVE COMITTEE)

Wobec praktycznych trudności, które sprawiają, iż sprawy administracyjne pochłaniają nieomal cały czas członków komisji, decyzje podjęte przez Zgromadzenie Ogólne wprowadzane są w życie przez Komitet Wykonawczy. Składa się on z Prezydenta, Prezydenta Elekta i poprzedniego Prezydenta oraz dwóch członków Komisji ISME. Pozostają oni w stałym kontakcie między sobą oraz z Biurem Międzynarodowym. Komitet Wykonawczy pracuje według ustalonego planu, spotykając się dwa – trzy razy w roku.

 

KONSTYTUCJA i REGULAMIN ISME

Jako stowarzyszenie ISME posiada własną konstytucję oraz regulamin, które kierują jego aktywnością. Poprawki do konstytucji mogą zostać wprowadzone jedynie decyzją Zgromadzenie Generalnego. Podobnie rzecz ma się z regulaminem.

NARODOWE FILIE ISME (ISME NATIONAL AFFILIATES)

W celu utrzymania kontaktów z członkami na płaszczyźnie lokalnej oraz personalnej, a także należytego realizowania założonych projektów, stworzone zostały Narodowe Filie ISME (ISME National Affiliates, INAs), z których wiele posiada dłuższą historię niż samo ISME. Reprezentują często swoje narodowe organizacje skupiające nauczycieli muzyki, są więc ważnym oparciem dla organizacji międzynarodowej. Wszystkie INAs muszą być członkami ISME.

 

ISME REPORTER

W krajach, w których ISME nie ma własnych organizacji lokalnych, reprezentujących stowarzyszenie, są osoby, tzw. reporterzy, którzy utrzymują kontakty z stowarzyszeniem i biurem międzynarodowym.

 

Tekst zaczerpnięty z oficjalnej witryny internetowej ISME  www.isme.org

Webstyle produced NavBar
historia historia regulamin statut ISME sukcesy galeria