Muzyka spełnia trudną do przecenienia rolę w życiu każdego człowieka

Muzyka spełnia trudną do przecenienia rolę w życiu każdego człowieka. Nie chodzi jedynie o praktyczne umiejętności gry na instrumencie; istotne jest również wyrobienie w sobie wrażliwości estetycznej, umiejętności recepcji muzyki, otwarcie się na bogactwo, które niesie świat dźwięków. Człowiek kochający i rozumiejący muzykę, posiada ogromną siłę pomagającą przezwyciężać trudności dnia codziennego, Poznawanie różnych gatunków i tradycji muzycznych zaś poszerza jego perspektywę kulturową: pomaga w zrozumieniu nie tylko własnej, ale i obcych kultur. Słynne słowa Goethego "Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem" można odnieść również do muzyki, która od początku istnienia kultury ludzkiej jest środkiem wyrazu przeżyć i wrażeń człowieka.

Prywatne Studium Muzyczne w Mikołowie jest jedną z pierwszych tego typu placówek w regionie śląskim. Od początku istnienia opiera się na programie nauki muzyki opracowanym przez ISME, najważniejszej światowej organizacji zajmującej się pedagogiką muzyczną. Wdrażając filozofię nauczania muzyki promowaną przez ISME, nauczyciel stara się tak pokierować rozwojem ucznia, by rozbudzić w Nim fascynację takim gatunkiem muzyki, który najlepiej odpowiada jego kompetencjom muzycznym: łatwości opanowania zapisu nutowego, wyczucia rytmu, zdolności zapamiętania linii melodycznej, umiejętności improwizacji. Kluczem w nauczaniu nie jest więc wymaganie programowe, ale indywidualne zdolności ucznia, co oczywiście nie wyklucza konieczności opanowania minimum programowego obowiązującego wszystkich uczniów. Ambicją nauczycieli Studium jest to, by jego absolwenci otrzymali wszechstronne wykształcenie muzyczne, które pozwoliłoby im na wykorzystanie go w życiu, ale również przyczyniło się do ogólnego ich rozwoju.

W ofercie programowej Studium są następujące klasy instrumentów:

·          Fortepian

·          Keyboard

·          Gitara

·          Gitara elektryczna

·          Akordeon

·          Flet prosty

·          Flet poprzeczny

·          Śpiew

·          Saksofon

W trakcie nauki uczeń może zmienić klasę, jednak w obrębie instrumentów należących do tej samej grupy, a więc np. z keyboardu na fortepian. Lekcje instrumentu prowadzone są w trybie indywidualnym w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Poza nauką gry na instrumencie każdy uczeń może fakultatywnie uczestniczyć w grupowych zajęciach z teorii muzyki. Każdy semestr kończy się egzaminem półrocznym, po przesłuchaniu kończącym rok szkolny uczeń otrzymuje świadectwo.

Nauka w Studium odbywa się w dwóch działach: podstawowym i średnim. Dział podstawowy trwa planowo sześć lat po których uczeń przechodzi na rok dyplomowy przygotowujący bezpośrednio do egzaminu końcowego, którego złożenie oznacza uzyskanie dyplomu ukończenia Studium Muzycznego w dziale podstawowym. Dział średni trwa cztery lata oraz dodatkowo rok dyplomowy i jest przewidziany jako kontynuacja nauki dla wyróżniających się uczniów kończących dział podstawowy. Uczeń przystępujący do egzaminu jest oceniany na podstawie stopnia opanowania materiału określonego przez ustalony program. Sam egzamin stanowi podstawowe kryterium oceny, jednak poza nim uwzględnia się zaangażowanie ucznia na lekcjach, jego pracę w domu, aktywność w życiu szkoły oraz udział w różnego rodzaju artystycznych przedsięwzięciach organizowanych przez Studium, bądź wszelkie instytucje oświatowe i kulturalne.

strona w języku ukraińskim

strona w języku angielskim

strona w języku francuskim

strona w języku niemieckim

Webstyle produced NavBar
historia historia regulamin statut ISME sukcesy galeria